Muhtardan Alınan Gelir Beyanı Kabul Edilebilir mi ?


Gelir araştırması için yapılan yanlışlardan biri de muhtardan beyan alınmasıdır.Muhtarların hanelerin gelir durumunu rakamsal olarak bilmesi mümkün değildir.Uygulamada muhtardan gelir belgesi alarak tazminat hesaplamalarına konu edilse de Yargıtay tazminat hesaplamasında muhtar beyanını yeterli görmemektedir.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2010/7160 K. 2011/3496 T. 14.4.2011


ÖZET : Dava, trafik kazasından kaynaklanan bedensel zararın tazmini istemine ilişkindir. Davacı, kaza sonucunda %22,2 oranında daimi işgücü kaybına uğramıştır. Mahkemece, davacının uğradığı zararın belirlenmesi için alınan bilirkişi raporunda, muhtarlık belgesi esas alınarak davacının pazarcılık yaptığı ve günlük 50 TL kazandığı, asgari ücretin 3,11 katı oranında gelir elde ettiği kabul edilmiştir. Ancak, bu araştırma hüküm kurmaya yeterli değildir. Davacının bu konudaki tüm delilleri toplanarak, yaptığı iş, çalışma şekli ve geliri araştırılmalı, pazarcılık yaptığının kabulü halinde de, yılın tamamında, her gün gelir elde edemeyeceği dikkate alınarak belirlenecek gelir, esas alınmalı, gelirin kanıtlanamaması halinde asgari ücret düzeyinde gelir elde edeceğinin kabulü gerekmektedir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükümün süresi içinde, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalının zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğu aracın sebep olduğu kazada müvekkillerinin yaralandığını ileri sürerek, ıslah dilekçesi ile 53.396,84 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- ) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- ) Dava, trafik kazasından kaynaklanan bedensel zararın tazmini istemine ilişkindir. Davacı, kaza sonucunda %22,2 oranında daimi işgücü kaybına uğramıştır. Mahkemece, davacının uğradığı zararın belirlenmesi için alınan bilirkişi raporunda, muhtarlık belgesi esas alınarak davacının pazarcılık yaptığı ve günlük 50 TL kazandığı, asgari ücretin 3,11 katı oranında gelir elde ettiği kabul edilmiştir. Ancak, bu araştırma hüküm kurmaya yeterli değildir. Davacının bu konudaki tüm delilleri toplanarak, yaptığı iş, çalışma şekli ve geliri araştırılmalı, pazarcılık yaptığının kabulü halinde de, yılın tamamında, her gün gelir elde edemeyeceği dikkate alınarak belirlenecek gelir, esas alınmalı, gelirin kanıtlanamaması halinde asgari ücret düzeyinde gelir elde edeceğinin kabulü gerekmektedir. Mahkemece anılan husus gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2 numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükümün davalı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istenmesi halinde temyiz eden davalıya iadesine, 14.4.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

0 yorum to “ Muhtardan Alınan Gelir Beyanı Kabul Edilebilir mi ? ”

Yorum Gönder

Sadece uygun görülen yorumlar, iletişim bilgileri var ise yanıtlanacaktır.