Okul Servis Araçları Sigorta MevzuatıOkul Servis Araçları Sigorta Mevzuatı aşağıda yer almaktadır geçmişte yer alan zorunlu sigorta kalkmış sigorta talebi valiliklerin düzenlemesine bırakılmıştır.
ıÜüHazine Müsteşarlığından:


OKUL SERVİS ARAÇLARI FERDİ KAZA SİGORTASI

TARİFE VE TALİMATI

21/5/1992 tarihli ve 21234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ( Bu yönetmelik değişti ) göre yapılacak Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

I. TARİFE

1. Teminat tutarları, servis aracındaki yolcu koltuk sayısı ile görevli personel başına, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Tedavi Giderleri : 10 milyar TL.

b) Ölüm ve Sakatlanma : 10 milyar TL.

(Cenaze giderleri dahil)

Türk Ticaret Kanununun 1321 inci maddesi hükümlerine göre küçükler, mahcurlar ve mümeyyiz olmayan kişilerin ölümü nedeniyle ölüm tazminatı ödenmez.

2. Yukarıda belirtilen teminatları kapsayan okul servis araçları ferdi kaza sigortasının primleri, sigortalılar ile sigorta şirketleri arasında serbestçe belirlenir.

3. Bu teminatlar yürürlükteki tüm poliçeler için de uygulanır. Eski teminatlar üzerinden düzenlenmiş ve süresi devam eden poliçelere sahip işletenler, sigorta şirketlerine başvurarak yeni teminatları kapsayan zeyilnamelerini almak zorundadır. Zeyilname için ek prim, taraflar arasında serbestçe belirlenir.

4. Yasalarla, sigorta sözleşmesine veya primine bağlı olarak sigorta ettirene yüklenmiş veya yüklenecek vergi, resim ve harçlar sigorta ettirenden alınır.

II. TALİMAT

1. Bu sigorta, poliçede kayıtlı okul servis aracında taşınan öğrencilerin, taşımada görevli sürücünün, yardımcıların ve rehber öğretmenlerin taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar, mola ve duraklamalar dahil geçen yolculuk süresi içerisinde maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir.

2. Her bir araç için ayrı bir poliçe düzenlenir ve poliçeye ait kısa bilgiler ile sigortacının adı ve açık adresini belirten bir levha servisin iç tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerde bulundurulur.

3. Bu tarife ve talimatlar, okul servis araçları ferdi kaza sigortasına ilişkin poliçelere KLOZ olarak eklenir.


YÜRÜRLÜK

Bu tarife ve şartlar yayımını izleyen 10 uncu iş gününde saat 12.00’de yürürlüğe girer.


 

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ


(21.05.1992/21234-Yürürlükten kaldırıldı)

Dolayısıyla önceki yönetmelikte yer alan sigorta zorunluluğuda aşağıdaki şekilde değişmiş oldu

(14.06.2003-25138)

 

ıÜüÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sigorta

Sigorta Zorunluluğu

Madde 9- Okul servis araçları, öğrenci taşıyan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşları, taşıma hizmetinde kullanılan söz konusu araçlarına, Karayolları Trafik Kanunu’nun zorunlu kıldığı Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak mecburiyetindedirler.

Sigorta Şirketlerinin Yükümlülüğü

Madde 10- Türkiye’de kaza sigortası dalında çalışan ve ruhsatı bulunan her sigorta şirketi, okul servis araçlarına Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yapmak zorundadır.

Sigortasız Taşıma Yapılamayacağı

Madde 11- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan servis araçları ile öğrenci taşımacılığı yapılamaz. Bu madde hükmüne aykırı olarak faaliyet gösteren araçlar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91 inci maddesi hükmü uygulanır

 

Bu arada karayolu taşıma kanunu ve ilgili yönetmelikler yürürlüğe girdi

 

ıÜüKANUN NO: 4925

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU

Kabul Tarihi: 10 Temmuz 2003

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Temmuz 2003 - Sayı: 25173


BİRİNCİ KISIM

Başlangıç Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

 

MADDE 2.- Bu Kanun kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taımalarını, taşımacıları, taşıma acentelerini, taşıma işleri komisyoncularını, nakliyat ambarı ve kargo işletmecilerini, taşıma işlerinde çalışanlar ile taşımalarda yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapıları ve benzerlerini kapsar.

Ancak, özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar, genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait otomobillerle yapılan taşımalar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar, lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar bu Kanun hükümlerine tabi değildir.

İl sınırları içerisindeki taşımalar ile yüz kilometreye kadar olan şehirlerarası taşımaların düzenlenmesi il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklere, belediye sınırları içerisindeki şehiriçi taşımalar belediyelere bu Kanuna göre düzenlenecek yönetmelik esasları dahilinde bırakılabilir.

 

ıÜüUlaştırma Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4925 - 10.7.2003 / 3348 - 9.4.1987

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 25 Şubat 2004 - Sayı: 25384

(Değişik 3. fıkra - R.G.: 15.12.2004 - 25671 / m.1 <y25671.htm>)

Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi yolcu taşımaları, bu Yönetmeliğin kapsamı dışında olup; bunlar için Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklerce, belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili belediyelerce, bu Yönetmeliğin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak düzenlenir

 

...

 

 

T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


SAYI : B.11.KUG.0.12.00.02/215- 13835-30606

KONU : Yönerge.

ANKARA

16./8/ 2004

 

 

Bilindiği üzere; 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolu Taşıma Yönetmeliği”nin 2. maddesinin 3. bendi; “Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi taşımalar, bu Yönetmeliğin kapsamı dışında olup; bunlar için Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklerce, belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi taşımalar il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle, ilgili belediyelerce bu Yönetmeliğin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak düzenlenir.” hükmünü amirdir.

Bazı valiliklerce hazırlanıp yürürlüğe konulan Yolcu Taşıma Yönergeleri arasında farklı hükümler bulunduğu ve bu sebeple sorunlar yaşandığı tespit edilmiş olup, yönergeler arasındaki çelişkili hükümlerin giderilmesi ve uygulamada yeknesaklığı sağlamak amacıyla, Bakanlığımızca hazırlanacak olan; il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi taşımalar ile ilgili yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar Valiliklerce bu konuda yapılacak uygulamalarda ekte belirtilen hususlara uyularak gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Mehmet KUTLU

Bakan a.

Müsteşar V.

EK:1

YETKİ BELGESİ ALINMASINDA ARANACAK ŞARTLAR

1- Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu:

1) Taşımacılar, Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinin mevcut olduğu Ankara, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Trabzon illerinde Bölge Müdürlüklerinden,

2) Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinin olmadığı yerlerde ise;

a-) Taşıma mesafesi 100 kilometreye kadar şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapabilmek için Valilikten,

b-) İl sınırlarında içerisinde yapılacak yolcu taşımalarında; taşımacının merkezi adresindeki İlçe Kaymakamlığının taşımada kullanılacak taşıt sayısı esas alınarak vereceği uygunluk görüşüyle Valiliklerden yetki belgesi almak zorundadır.

2- Karayolu taşıma mevzuatında otobüs; yapısı itibariyle sürücüsü dahil en az 9

oturma yeri olan ve yolcu taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt olarak tanımlandığından, yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtların sürücüsü dahil en az 9 koltuk kapasiteye sahip olmaları şarttır.

3- Yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtlar, fabrikalarda imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak üzere;

a-) Yetki belgesi alınabilmesinde; asgari kapasite için gerekli özmal taşıtlar ilk başvuru ve faaliyeti süresince 12 yaşından büyük olamaz.

b-) Yolcu taşımacılığı (Y türü) yetki belgesi almak üzere başvuran gerçek kişilerde kendi adına kayıt ve tescilli edilmiş sürücüsü dahil en az (9) koltuk kapasiteli 1 adet özmal taşıta, kooperatifler dahil tüzel kişilerde tüzel kişilik adına kayıt ve tescilli sürücüsü / sürücüleri dahil (30) koltuk kapasitelik özmal taşıta / taşıtlara sahip olunması şarttır.

c-) Yetki belgesine asgari kapasitelerin dışında en çok 19 yaşına kadar taşıt kaydedilir. Ancak 31.12. 2006 tarihine kadar taşıtlarda yaş şartı aranmaz.

4- Sözleşmeli taşıtlar özmal taşıt sayısının iki katını geçemez. Ancak, 31.12. 2006 tarihine kadar özmal taşıt sayısının beş katına kadar sözleşmeli taşıt kaydedilebilir.

5- Yetki belgesi sahipleri “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” nı yaptırmak zorundadır.

6- Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere idarece verilecek yetki belgesinin süresi 5 (beş) yıldır.

7- Yetki belgesi ücretleri:

(Y) türü yetki belgelerinin ücreti 500 milyon Türk Lirası, taşıt kartlarını ücreti 20 milyon Türk Lirası olup, Ziraat Bankası Tandoğan Şubesindeki Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlığı 7071889 – 2002 no’lu hesabına yatırılır.

8- Yetki Belgesinin Yenilenmesi:

a) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin otuz gün öncesinden itibaren ilgili Valiliğe / Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat edebilir. Şartlar uygun ise, yetki belgesi eski belgenin bitim tarihi esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir. Bu şekilde yenilenen yetki belgesi ile zayiinden dolayı yenilenen yetki belgesi ücreti %50 indirimli alınır. Unvan ve adres değişikliğinden dolayı süresi bitmeden yenilenen yetki belgesinden ücret alınmaz.

b) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz gün içinde müracaat edilmesi halinde, şartlar uygun ise belge ücreti tam olarak alınır ve yetki belgesi yenilenir.

c) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, otuz gün içerisinde müracaat edilmemesi halinde, yetki belgesi geçersiz sayılır. Durum ilgilinin faaliyetinin engellenmesi için en geç on gün içinde ilgili kurumlara ve yetki belgesi sahibine yazı ile bildirilir. Yetki belgesi sahibi, geçersiz sayılan belgelerin asıllarını belge süresinin bitim tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Valiliğe / Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne iade etmek zorundadır.

Bu suretle yetki belgesi geçersiz sayılanların, yetki belgesi almak için yeniden talepte bulunması halinde, ilk yetki belgesi alınmasındaki şartlar aranır.

9- Yetki belgesi ile yeni taşıma hattı ve taşıt ilavesi taleplerinde bulunanlar ile ilgili olarak; karayollarının fiziki yapısı, trafik yoğunluğu, taşıt sayısı, yolcu kapasitesi ve benzeri hususlar dikkate alınarak, taşımacılığın başladığı kalkış ve bittiği varış noktasındaki İl valiliği gerektiğinde kısıtlama getirebilir.

Bu genelge aşağıdaki son genelge ile yürürlükten kalkmış oldu.

T.C

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

SAYI : B.11.0.KUG.0.10.00.02/275-27324 14/11/2006

KONU : Kısa Mesafe Yolcu Taşımaları

GENELGE

(2006/KUGM- 41)

İlgi (a): 16.08.2004 tarih ve 30606 sayılı yazımız.

(b): 20.04.2006 tarih ve 2006/KUGM-21 sayılı Genelge.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları, yönetmelik kapsamı dışında bırakılmış olup, bu kapsamdaki yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle, Yönetmeliğin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak ilgili valiliklerce düzenlenmektedir.

Söz konusu taşımaların düzenlenmesine ilişkin olarak uygulamada birliğin sağlanması açısından, ilgi (a) yazımız ile [Y] yetki belgesi alınmasında aranacak şartlar ve ilgi (b) Genelge ile de [Y] yetki belgesi ücretleri belirlenmiştir.

Bununla birlikte, Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinin yeniden yapılanması ve [Y] yetki belgesi ücretlerinin ilgi (b) Genelge ile tekrar belirlenmesi sonucu, ilgi (a) yazımız ekindeki “[Y] Yetki Belgesi Alınmasında Aranacak Şartlar”ın yeniden belirlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu itibarla, taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımalarının düzenlenmesinde Valiliklerce yapılacak düzenlemeler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde olacaktır:

31.12.2007 tarihine kadar, taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımalarını düzenleyen “[Y] Yetki Belgesi Yönergesi” Valilikler tarafından yayımlayacaklardır.

Bu kapsamdaki taşımaların [Y] yetki belgesi sahiplerince yapılması zorunludur.

[Y] yetki belgeleri, Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinin mevcut olduğu Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas, Trabzon illerinde Bölge Müdürlüklerinden, Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinin olmadığı yerlerde ise Valilikçe bu konuda görevlendirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenecektir.

İl sınırlarında içerisinde yapılacak yolcu taşımalarında; taşımacının merkezi adresindeki İlçe Kaymakamlığının taşımada kullanılacak taşıt sayısı esas alınarak vereceği uygunluk görüşünün bulunması zorunludur.

Karayolu taşıma mevzuatında otobüs; yapısı itibariyle sürücüsü dahil en az 9 oturma yeri olan ve yolcu taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt olarak tanımlandığından, yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtların sürücüsü dahil en az 9 koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır.

../..

-2-

Yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtlar, fabrikalarda imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak üzere;

Yetki belgesi alınabilmesinde; asgari kapasite için gerekli özmal taşıtlar ilk başvuru ve faaliyeti süresince 12 yaşından büyük olamaz.

Yetki belgesi almak üzere başvuran gerçek kişilerde kendi adına kayıt ve tescilli edilmiş sürücüsü dahil en az (9) koltuk kapasiteli 1 adet özmal taşıta, kooperatifler dahil tüzel kişilerde tüzel kişilik adına kayıt ve tescilli sürücüsü dahil toplam (30) koltuk kapasitelik özmal taşıta/taşıtlara sahip olunması şarttır.

Yetki belgesine asgari kapasitelerin dışında en çok 19 yaşına kadar taşıt kaydedilir. Ancak 31.12.2007 tarihine kadar taşıtlarda yaş şartı aranmaz.

7. Sözleşmeli taşıtlar özmal taşıt sayısının iki katını geçemez. Ancak, 31.12.2007 tarihine kadar özmal taşıt sayısının beş katına kadar sözleşmeli taşıt kaydedilebilir.

8. Yetki belgesi sahipleri “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” nı yaptırmak zorundadır.

9. Yetki belgesinin süresi 5 (beş) yıldır.

10. Yetki belgesi ücretleri:

Köyden/beldeden köye/beldeye veya köyden/beldeden ilçe/il merkezine yapılacak taşımalarda 75 YTL,

İlçeden ilçeye veya ilçeden il merkezine veya iller arasında yapılacak taşımalarda 500 YTL,

Taşıt kartı ücreti 20 YTL’dir.

Ücretler, Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlığı’nın

Ü Ziraat Bankası Tandoğan Şubesindeki 7071889-5003 nolu hesabına veya

Ü Vakıflar Bankası Emek Şubesi 00158007280005003 nolu hesaba

yatırılır.

Yetki Belgesinin Yenilenmesi

Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin otuz gün öncesinden itibaren ilgili Valiliğe/Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat edebilir. Şartlar uygun ise, yetki belgesi eski belgenin bitim tarihi esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir. Bu şekilde yenilenen yetki belgesi ile zayiinden dolayı yenilenen yetki belgesi ücreti %50 indirimli alınır. Unvan ve adres değişikliğinden dolayı süresi bitmeden yenilenen yetki belgesinden ücret alınmaz.

-3-

Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz gün içinde müracaat edilmesi halinde, şartlar uygun ise belge ücreti tam olarak alınır ve yetki belgesi yenilenir.

Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, otuz gün içerisinde müracaat edilmemesi halinde, yetki belgesi geçersiz sayılır. Durum ilgilinin faaliyetinin engellenmesi için en geç on gün içinde ilgili kurumlara ve yetki belgesi sahibine yazı ile bildirilir. Yetki belgesi sahibi, geçersiz sayılan belgelerin asıllarını belge süresinin bitim tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Valiliğe/Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne iade etmek zorundadır.

Bu suretle yetki belgesi geçersiz sayılanların, yetki belgesi almak için yeniden talepte bulunması halinde, ilk yetki belgesi alınmasındaki şartlar aranır.

Yetki belgesi ile yeni taşıma hattı ve taşıt ilavesi taleplerinde bulunanlar ile ilgili olarak; karayollarının fiziki yapısı, trafik yoğunluğu, taşıt sayısı, yolcu kapasitesi ve benzeri hususlar dikkate alınarak, taşımacılığın başladığı kalkış ve bittiği varış noktasındaki İl valiliği gerektiğinde kısıtlama getirebilir.

Valilikler tarafından yayımlanacak olan [Y] Yetki Belgesi Yönergesi yürürlüğe girene kadar, bu kapsamdaki yolcu taşımaları Valiliklerin mevcut uygulamaları çerçevesinde düzenlenecek/yürütülecektir.

İlgi (a) yazımız ve eki ile ilgi (b) Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Binali YILDIRIM

Bakan

ıÜüKısa Mesafe Yolcu Taşımaları

20/12/2006, TÜRSAB... Malumunuz olduğu ve evvelce de üyelerimize duyurulduğu üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ nin “ Kapsam” başlıklı 2. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 km. kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle, Yönetmeliğin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak ilgili valiliklerce düzenlenmektedir.

Sözkonusu taşımaların düzenlenmesine ilişkin olarak uygulamada birliğin sağlanması açısından Y yetki belgesi alınması esası getirilmiştir.

D2 yetki belgesi sahibi olunması durumunda da , şehiriçi yolcu taşımacılığında Y yetki belgesi alınması zorunluluğu vardır.

14.11.2006 tarih ve 2006 /KUGM -41 sayılı genelge ile, taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içerisinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 km. ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımalarının düzenlemesi aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde olacaktır:

1. 31.12.2007 tarihine kadar, taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 km. ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımalarını düzenleyen ( Y ) Yetki Belgesi Yönergesi Valilikler tarafından yayımlanacaktır.

2. Bu kapsamdaki taşımaların ( Y ) yetki belgesi sahiplerince yapılması zorunludur.

3. ( Y ) yetki belgeleri, Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinin mevcut olduğu Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas, Trabzon illerinde Bölge Müdürlüklerinden, Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinin olmadığı yerlerde ise, Valilikçe bu konuda görevlendirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenecektir.

4. İl sınırları içerisinde yapılacak yolcu taşımalarında; taşımacının merkezi adresindeki İlçe Kaymakamlığının taşımada kullanılacak taşıt sayısı esas alınarak vereceği uygunluk görüşünün bulunması zorunludur.

5. Karayolu Taşıma mevzuatında otobüs, yapısı itibariyle sürücüsü dahil en az 9 oturma yeri olan ve yolcu taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt olarak tanımlandığından, yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtların sürücüsü dahil en az 9 koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır.

6. Yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtlar, fabrikada imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak üzere;

· Yetki belgesi alınabilmesinde; asgari kapasite için gerekli özmal taşıtlar ilk başvuru ve faaliyeti süresince 12 yaşından büyük olamaz.

· Yetki belgesi almak üzere başvuran gerçek kişilerde kendi adına kayıt ve tescil edilmiş sürücüsü dahil en az ( 9 ) koltuk kapasiteli 1 adet özmal taşıta, kooperatifler dahil tüzel kişilik adına kayıt ve tescilli sürücüsü dahil toplam ( 30 ) koltuk kapasitelik özmal taşıta / taşıtlara sahip olunması şarttır.

· Yetki belgesine asgari kapasitelerin dışında en çok 19 yaşına kadar taşıt kaydedilir. Ancak; 31.12.2007 tarihine kadar taşıtlarda yaş şartı aranmaz.

7. Sözleşmeli taşıtlar özmal taşıt sayısının iki katını geçemez. Ancak, 31.12.2007 tarihine kadar özmal taşıt sayısının beş katına kadar sözleşmeli taşıt kaydedilebilir.

8. Yetki belgesi sahipleri “ Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ile “ Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Sigortası” nı yaptırmak zorundadır.

9. Yetki belgesinin süresi 5 yıldır.

10. Yetki belgesi ücretleri:

· Köyden / beldeden köye/ beldeye veya köyden/ beldeden ilçe/ il merkezine yapılacak taşımalarda 75 YTL,

· İlçeden ilçeye veya ilçeden il merkezine veya iller arasında yapılacak taşımalarda 500 YTL,

· Taşıt kartı ücreti 20 YTL,

Ücretler, Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlığı’ nın

Þ Ziraat Bankası Tandoğan Şubesindeki 7071889-5003 nolu hesabına,

Þ Vakıflar Bankası Emek Şubesi 00158007280005003 nolu hesaba yatırılır.

11. Yetki Belgesinin Yenilenmesi

· Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin otuz gün öncesinden itibaren ilgili Valiliğe / Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat edebilir. Şartlar uygun ise, yetki belgesi eski belgenin bitim tarihi esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir. Bu şekilde yenilenen yetki belgesi ile zayiinden dolayı yenilenen yetki belgesi ücreti %50 indirimli alınır. Unvan ve adres değişikliğinden dolayı süresi bitmeden yenilenen yetki belgesinden ücret alınmaz.

· Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, otuz gün içerisinde müracaat edilmemesi halinde, yetki belgesi geçersiz sayılır. Durum ilgilinin faaliyetinin engellenmesi için en geç on gün içinde ilgili kurumlara ve yetki belgesi sahibine yazı ile bildirilir. Yetki belgesi, geçersiz sayılan belgelerin asıllarının belge süresinin bitim

tarihinden 60 gün içerisinde Valiliğe / Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne iade etmek zorundadır.

· Bu suretle yetki belgesi geçersiz sayılanların, yetki belgesi almak için yeniden talepte bulunması halinde ilk yetki belgesi alınmasındaki şartlar aranır.

Bilgilerinizi saygı ile rica ederiz.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

 

SONUÇTA BU YÖNETMELİKLE VE GENELGELERLE  Y YETKİ BELGESİ VE SİGORTA ZORUNLULUĞU TEKRAR GETİRİLMİŞ OLDU.BU KONUDA DÜZENLEME VALİLİKLERE BIRAKILDI.

 

Bu çerçevede her valilik kendi sınırları içinde düzenleme yapacak  iki örnek düzenleme :

 

ıÜüGÜZERGAH İZİN BELGESİ YÖNERGESİ

AMAÇ:

Madde:1

Bu yönergenin amacı; taşıma mesafesi 100 km.ye kadar olan Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı ile SİNOP ili sınırları içerisindeki yerleşim yerleri arasında yolcu taşımacılığı hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını,denetim esaslarını ve bu konudaki yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

KAPSAM:

Madde 2:

Taşıma mesafesi 100 km.ye kadar olan İller (ve bağlı ilçeleri) ile Taşıma mesafesine bakılmaksızın Sinop İli içerisindeki yerleşim yerleri arasında kamuya açık karayolu ile Şehirlerarası ve İl sınırları içerisinde yapılacak yolcu taşımacılığını, taşımaları, taşıma işinde çalışanları ve taşımada kullanılan taşıt, araç ve yapıları kapsar.

Kamu kuruluşlarının ve tüzel kişilerin personel taşıma işleri ile Taksilerin ferdi taşımacılığı bu Yönergenin dışındadır.

HUKUKİ DAYANAK:

Madde 3:

Bu Yönerge 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile Ulaştırma Bakanlığınca 25/02/2004 tarih ve 25384 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolu Taşıma Yönetmeliğin 2. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.........................

.....

...

 

ıÜüDenizli Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Denizli Valiliği Karayolu Taşımacılığı Yetki Belgesi Yönergesi hazırlandığı, bu yönergeye uymayanlara ceza kesileceği belirtildi. Emniyet Müdürlüğü’nden şu açıklama yapıldı:

Ulaştırma Bakanlığı’nın 29/12/2006 tarih ve (2007/KUGM-22) Sayılı Genelgesi uyarınca Denizli Valiliği Karayolu Taşımacılığı Yetki Belgesi Yönergesi hazırlanarak 12/02/2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girdiği ve taşıma mesafesine bakılmaksızın Denizli İl sınırları içerisinde 100 km. ‘ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları, Ulaştırma Bakanlığı’nca çıkarılacak olan Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar Denizli Valiliği Karayolu Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi Yönergesi hükümlerine göre yapılacaktır.

Denizli Valiliği’nce çıkartılan Yönerge hükümlerine göre;

1- Denizli İl sınırları içindeki bir yerleşim noktasında başlayıp, 100 km. yi geçmeyen diğer bir İl sınırları içindeki yerleşim noktasında sona eren yolcu taşımacılığı faaliyetleri ile taşıma mesafesine bakılmaksızın Denizli İl sınırları içindeki yerleşim noktaları arasında yapılacak düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin yapılabilmesi için Valilikten (Y) türü Yetki Belgesi alınması zorunludur.

Yetki Belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapan taşımacılara 5.000 YTL para cezası uygulanacaktır.

2- Yürürlükten kaldırılan Güzergah İzin Belgesi Yönergesine göre izin belgesi alarak halen faaliyetlerine devam edenler, bu yönergenin yetki belgesi alınmasıyla ilgili şartlarını 30/07/2007 tarihine kadar yerine getirmek zorunda olup, belirtilen süreye kadar Güzergah İzin Belgeleri (Y) türü Yetki Belgesine dönüştürülmesi zorunludur.

Güzergah İzin Belgelerini (Y) türü Yetki Belgesine dönüştürmeyen taşımacılara 5.000 YTL para cezası uygulanacaktır.

İlçe merkezinden il merkezine, köy/kasabadan ilçe merkezine, köy/kasabadan İl merkezine, İlçeden ilçeye, İl merkezine bağlı köy ve kasabalardan İl merkezine veya diğer köy, kasaba ve ilçe merkezlerine yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi gerekmektedir.

1 yorum :

  1. Okul servisi "zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası aktivasyonu sağlanması" gerekçesi ile velinin bir sözleşme imzalamasını talep etmektedir. Velinin öyle bir sözleşme imzalama şartı varmıdır

    YanıtlaSil

Sadece uygun görülen yorumlar, iletişim bilgileri var ise yanıtlanacaktır.